4.17.2016

Jogas simpozijs, 20. jūnijā "Starptautiskās Jogas dienas 2016." ietvarā!

Pētniecības simpozijs
Ceļvedis jogas integrācijai sabiedrībās ar atšķirīgu vēsturisko un kultūras izcelsmi pagātnes, tagadnes un nākotnes perspektīvā, 2016. gada 20.jūnijā
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Rīgā
Aicinājums pētījumu iesniegšanai

Jogu praktizē vairākās disciplīnās un vairāk nekā 200 miljoni cilvēku pasaulē. Jogas nozīme kā harmonijas un miera avots ir guvusi sabiedrībā atziņu, ka tā padara pasauli par dzīvošanai tīkamāku vietu. Lai dokumentētu atziņas par jogas lomu indivīdu un sabiedrības labsajūtas veicināšanā, tiek veikti izvērsti zinātniski pētījumi. Jogas senās gudrības mediķi un papildinošo ārstniecisko metožu speciālisti izmanto terapeitiskos nolūkos.

Pētnieciskā simpozija ietvaros ir plānotas diskusijas kopā ar akadēmisko aprindu pārstāvjiem, jogas praktizētājiem un citiem papildinošo ārstniecības metožu entuziastiem par to, kā joga var veicināt sabiedriskās labsajūtas vairošanu. Aicinām piedalīties visu jogas veidu pārstāvjus.

Tēmas:
- Joga – harmonijas un miera avots pasaulē
- Joga kā sabiedrības dzīvesveida sastāvdaļa
- Papildinošās terapijas un joga
- Līdzību atpazīšana dažādajos jogas veidos
- Jogas sākotnējo avotu pielāgošana mūsdienu prakses veidiem
- Jogas pētnieki un atzītas jogas personības
- Jogas terapija – individuālajai un sociālajai labsajūtai
- Starpdisciplināri jogas pētījumi

Līdzdalības kategorijas un formāts
 • Raksts (5 līdz 10 A4 lapas;  1250 līdz 2500 vārdiem)
 • Īsa runa (2 līdz 4 A4 lapas; 500 līdz 1000 vārdiem)
 • Prezentācija (viena A4 lapa ; 300 vārdi) 

* Fonts - Times New Roman. Virsraksts – 14 fonts, treknrakstā, pasvītrots.
* Dokumentus saglabāt failā ar nosaukumu “SJD2016_autora vārds”  doc un pdf formātā
* Īss pretendenta CV (uzreiz pēc teksta)

 
 • Dalība – individuāli vai grupā
 • Darbs var būt origināls vai daļa no agrākās publikācijas / žurnāla u.c.
 • Valodas – angļu, latviešu, krievu

Darbu atlase
 • Iesniegtos darbus novērtēs SJD Latvijā Orgkomitejas zinātnes un vēstures komisija
 • Apstiprināto darbu autori tiks aicināti prezentēt savus pētījumus mutiski Pētnieku Simpozijā Rīgā 2016. g. 20. jūnijā 
 • Labāko pētījumu autori tiks aicināti prezentēt savus darbus 21. jūnijā Starptautiskajā Jogas dienā Rīgā, Botaniskajā dārzā
** Visu atlasīto pētījumu autori tiks apbalvoti ar sertifikātiem. Visi atlasītie darbi būs apkopoti, publicēti un izplatīti drukātā veidā caur Starptautiskās Jogas dienas kompendiju
              
Svarīga informācija
 • Dalība: bez maksas
 • Iesniegšanas termiņš :  2016. g. 25. maijs 
 • Transportu un naktsmītnes organizē dalībnieki paši
 • Darbus / prezentācijas sūtīt uz:sunithayoga1@gmail.com  vai info@yoga-art.lv
http://www.idy.lv/p275tniec299bas-simpozijs.html

3.06.2016

Uz JOGAS NOMETNI LIELDIENU NOSKAŅĀS, 25. - 28. 03., aicina Arnis Siliņš un Premal Madina.

Pagaidu dienas kārtības plāns.

1. Diena - 25. marts. Ierašanās un reģistrēšanās no plkst. 18.30

19.30-21.30 Iepazīšanās. Vakara tēja. Saskaņas meditācija.

2. Diena - 26. marts.

7.00-8.45 Rīta prakse, HaTha jogas īsā teorija un prakse, pranājamas, sēklas mantru pamatprincipi. Arnis Siliņš

9.00-10.00 Brokastis

10.00-11.45 IEPAZĪŠANĀS AR INDIJAS DEJU, praktiskais ievads dažādajos stilos. Premal Madina

 Lekcija: Cilvēka pašportrets eksistenciālās psiholoģijas jautājumu gaismā. Tatjana Griškina

13.30-14.45 Pusdienas un brīvais laiks - īsa pastaiga pa dabas takām

15.00-16.45 IEPAZĪŠANĀS turpinājums AR INDIJAS DEJU, dažādo stilu dejas. Premal Madina

17.00-18.30 Patiesā Ājurvēdas kultūra un filozofija – vada Ājurvēdas vaidya no Indijas, 1. daļa

18.45-19.30 Vakariņas

19.45-21.30 Jogas kultūras jaunrades enerģija - 1. Daļa. Apziņas klusuma daba – vakara meditācija, dziļās atslābināšanās prakses.

3. diena - 27. marts

7.00-8.45 Rīta Hatha jogas, pranājamas prakse. Sanita Siliņa

9.00-10.00 Brokastis

10.30-12.30 Patiesā Ājurvēdas kultūra un filozofija, praktiskie padomi u.c. jautājumi. Ājurvēdas vaidya no Indijas, 2. daļa

12.30-13.45 Pusdienas un brīvais laiks

14.00-16.00 IEPAZĪŠANĀS turpinājums AR INDIJAS DEJU, dažādo stilu dejas. Premal Madina

16.30-18.30 Lekcija: Mūsdienu psiholoģijas un Jogas universālo principu saskarsme. Tatjana Griškina

18.45-19.30 Vakariņas

20.00-21.45 Vakara Joga, un meditācija /Tatjana/Arnis/Premal/Sanita

21.30-22.30 Mantra jogas un Maunas (klusēšana) prakses principi

4. diena – 28. marts

7.00-8.45 Rīta Hatha joga, pranājamas, prānava mantra AUM

9.00-10.00 Brokastis

10.30-12.30  Lekcija: Cilvēka enerģētiskā uzbūve un tās līdzsvarošanas principi. Arnis Siliņš

12.30-14.30 Pusdienas, pārrunas un mājupceļš


Paralēli nodarbībām būs iespējamas Ājūrvēdiskās masāžas un konsultācijas.

Nodarbību plāns var mainīties saistībā ar dalībnieku sagatavotību un tehniskajiem apstākļiem.


1.14.2016

LU Indijas studiju un kultūras centrs aicina pieteikties uz Jogas apmācības 3 programmām 2016 gadā.

Studiju semestris sākas februārī un turpinās līdz jūnijam.
Sīkāka informācija: indiancentre@lu.lv

10.28.2015


LU Indijas studiju un kultūras centra Jogas Tradīcijas un Prakses apmācības programmas studenti ar Arnis Siliņu Dev Sanskriti Universitātē pie Dr Činmoija Pandjas piedalās starptautiskajā Jogas Kultūras seminārā un apgūst senās indiešu zinātnes.

8.27.2015

Apmācības programma - Jogas tradīcija un prakse.

Jogas studiju ievadprogramma: " Sākumā tiek apgūtas meditācijas metodes savas apziņas izpratnei un koncentrācijas spēju pilnveidošanai, kā arī savas veselības patiesā līdzsvara konstatēšanai (Ājurvedas pamatprincipi Jogā). Par galveno mērķi, iepazīstoties ar Ha-Tha Jogas sistēmu, kā ievadprogrammas metodisko pamatu, klausītājiem tiks izvirzīts fizisko un psihoenerģētisko tehniku treniņš – āsanas  (fizisko vingrinājumu), prānajāmas (elpošanas vingrinājumu) un meditācijas tehniku treniņš un prakse, kas kopumā veidos jaunu zināšanu avotu un priekšstatu par iespējamajiem terapeitiskiem paņēmieniem savas veselības stiprināšanā.
Kursa teorētiskajā daļā tiks aplūkota Jogas vispārīgā vēsture,  un galvenās filozofiskās skolas, savukārt praktiskajā daļā kā apmācības uzdevumi tiks risināta atslābināšanās un koncentrēšanās prasmes veicināšana, ķermeņa izjūta, apziņas vērošana, elpošanas izpēte un līdzsvarošana. Programmā apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas sniegs prasmi atšķirt dažādu jogas skolu metožu un veidu atbilstību jogas tradīcijas principiem, kā arī lietpratīgi vērtēt galvenos kvalitātes kritērijus jogas apziņas (kultūras) pilnveidošanā, lai pareizi varētu izvēlēties nākošo jogas apmācības turpinājuma veidu." http://www.lu.lv/gribustudet/tk/talakizglitiba/nozares/sports/joga/  

Jogas tradīcija un prakse I: "
Kursa laikā klausītāji tiek iepazīstināti ar jogas pamatprincipu veidošanos kontekstā ar Indijas kultūras vēsturi, sākot no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām: ķermeņa un garīgā higiēna,  jogas diētas principi, jogas terapijas principi, ķermeņa attīrīšanas prakse, jaunu līdzsvarošanas tehniku apgūšana.
Klausītāji kursa laikā būs ieguvuši izpratni par jogas vēsturisko attīstību, tās vietu un nozīmi Indijas kultūrā vēsturiskā skatījumā, daudzveidīgajām tās praksēm, jogas saistību ar vispārējo ķermeņa un garīgo higiēnu. Studenti pilnveidojuši savas spējas koncentrēties, nostiprinājuši ķermeņa muskulatūru, iemācījušies jaunas āsanas.
Programmas mērķauditorija ir jebkurš interesents bez vecuma vai dzimuma ierobežojuma, taču nepieciešamas priekšzināšanas, kas tiks pārbaudītas pārrunu laikā. LU tālākizglītības kursa “Jogas studiju ievadprogramma” beidzēji tiks uzņemti bez pārrunām." http://www.lu.lv/gribustudet/tk/talakizglitiba/nozares/sports/jogas-tradicija/

 Jogas tradīcija un prakse II: "Kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas Jogas tradīcijā un praksē. Klausītāji spēs orientēties  galvenajās Jogas tradīcijas vērtību sistēmās, īpašu uzmanību pievēršot vadošajām Jogas filozofijas  skolām. Padziļināti tiek apgūti praktiskie Jogas mācības pamati, visvairāk uzmanību veltot „Krijas” (attīrošajām) metodēm atbilstoši Ziemeļeiropas klimatiskajiem un kultūrvēsturiskajiem apstākļiem. Klausītāji apgūst pamatprasmi rūpēties par savas veselības ilgtspējīgu līdzsvaru. Nodarbībās gan teorētiskā, gan praktiskā veidā tiek attīstītas atlētiskās un intelektuālās prasmes: 1. veicot Jogas pranājamu un āsanu vingrinājumus, kas veicina atbrīvošanos no stresa un pārslodzes kaitīgās ietekmes; 2. padziļinot izpratni par emocionālās enerģijas – „Rāsas” ietekmi uz organismu.
Pēc kursa apgūšanas klausītāji būs apguvuši individuālās meditācijas tehnikas. Pratīs pielietot Hatha Jogas bāzes tehnikas. Pratīs orientēties Jogas prakšu dažādībā un mācēs izvēlēties sev  un apstākļiem atbilstošās treniņu slodzes Jogas praksē. http://www.lu.lv/gribustudet/tk/talakizglitiba/nozares/sports/jogas-tradicijaii/ 

Sīkāku informāciju par pieteikšanās kārtību uzzināt var rakstot uz info@yoga-art.lv 
 Kursa pasniedzējs ir biedrības „Latvijas Jogas skola” valdes priekšsēdētājs, Jogas meistara Sw Amrit Mahamedha māceklis un Latvijas Kultūras akadēmijas lektors Arnis Siliņš.

Kursa katalogs (tālākizglītība)